biuro@kogeo.pl 784 102 985

Domki jednorodzinne

Jeżeli planują Państwo budowę domu jednym z pierwszych kroków jakie należy wykonać jest rzetelne sprawdzenie warunków gruntowo-wodnych w jakich będzie on posadowiony. Pozwoli to na sprawną realizacje inwestycji oraz jej dalsze bezproblemowe użytkowanie.

W praktyce pod domy jednorodzinne niepodpiwniczone w prostych warunkach gruntowych wykonywana jest opinia geotechniczna, natomiast jeżeli dom będzie posiadał piwnice konieczne jest wykonanie geotechnicznych warunków posadawiania (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny). Złożone i skomplikowane warunki gruntowe będą obligowały do sporządzenia geotechnicznych warunków posadowienia oraz projektu robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Powyższe dokumenty są integralną podstawą do dalszych prac projektowych. Wszystkie opracowania wykonywane są przez uprawnione do tego osoby, zgodnie z obowiązującymi normami i ustawami.

Oszacowanie kosztów wykonania opracowania geologicznego dla prostych warunków gruntowych.

Według rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych warunki gruntowe dzielimy na:

  • proste – występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
  • złożone – występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
  • skomplikowane – występujące w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glaciotektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich