"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja mająca na celu "Celem operacji jest rozpoczęcie innowacyjnej działalności gospodarczej z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19.2 "Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa, utworzenie miejsca pracy.

biuro@kogeo.pl 784 102 985

Hydrogeologia

W zakresie hydrogeologii oferujemy sporządzanie następujących opracowań hydrogeologicznych:

  • projekty i dokumentacje hydrogeologiczne
  • opinie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu
  • badania hydrogeologiczne wraz z opinią uzgadniającą oddziaływanie robót na szczelność istniejących wałów przeciwpowodziowych rzek
  • projektowanie studni i udokumentowanie zasobów wód podziemnych
  • projektowanie studni chłonnych
  • dokumentacje hydrogeologiczne dla obiektów mogących zawierać wody podziemne
  • projektowanie i wykonawstwo piezometrów
  • ocena jakości gruntów i wody gruntowej (analiza w zakresie zawartości metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń przez akredytowane laboratorium)