biuro@kogeo.pl 784 102 985

Hydrogeologia

W zakresie hydrogeologii oferujemy sporządzanie następujących opracowań hydrogeologicznych:

  • projekty i dokumentacje hydrogeologiczne
  • opinie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu
  • badania hydrogeologiczne wraz z opinią uzgadniającą oddziaływanie robót na szczelność istniejących wałów przeciwpowodziowych rzek
  • projektowanie studni i udokumentowanie zasobów wód podziemnych
  • projektowanie studni chłonnych
  • dokumentacje hydrogeologiczne dla obiektów mogących zawierać wody podziemne
  • projektowanie i wykonawstwo piezometrów
  • ocena jakości gruntów i wody gruntowej (analiza w zakresie zawartości metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń przez akredytowane laboratorium)