"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja mająca na celu "Celem operacji jest rozpoczęcie innowacyjnej działalności gospodarczej z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19.2 "Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa, utworzenie miejsca pracy.

biuro@kogeo.pl 784 102 985

Hydrogeologia

Nasz zespół stanowią także osoby, które profesjonalnie zajmują się zagadnieniami hydrogeologicznymi. Dzięki temu możemy wykonać wszelkie niezbędne ekspertyzy, których potrzebują Inwestorzy.

W zakresie hydrogeologii oferujemy sporządzanie następujących opracowań hydrogeologicznych:

  • projekty i dokumentacje hydrogeologiczne
  • opinie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu
  • badania hydrogeologiczne wraz z opinią uzgadniającą oddziaływanie robót na szczelność istniejących wałów przeciwpowodziowych rzek
  • projektowanie studni i udokumentowanie zasobów wód podziemnych
  • projektowanie studni chłonnych
  • dokumentacje hydrogeologiczne dla obiektów mogących zawierać wody podziemne
  • projektowanie i wykonawstwo piezometrów
  • ocena jakości gruntów i wody gruntowej (analiza w zakresie zawartości metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń przez akredytowane laboratorium)

Wszystkie dokumenty hydrogeologiczne sporządzamy w standardowej formie, która podyktowana jest odpowiednimi przepisami prawa. Dzięki temu Inwestorzy dysponują dokumentem, który respektowany jest przez urzędy państwowe.

Współpraca z inwestorami prywatnymi i firmami

Dokumentację hydrogeologiczną wykonujemy na zlecenie zarówno Klientów prywatnych, jak również firm. Pomagamy w zaprojektowaniu studni, które coraz częściej budowane są na działkach prywatnych, jako dodatkowe źródło zaopatrzenia w wodę. Inwestorzy, którzy mają obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, również mogą liczyć na naszą pomoc. Dzięki specjalistom, których zatrudniamy, wszystkie dokumenty sporządzane i zatwierdzane są przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Swoją działalność ukierunkowujemy również na przedsiębiorców, którzy chcą zrealizować określone zamierzenia inwestycyjne. Doradzamy już na etapie wstępnym, aby oszacować, czy konkretna budowla może być wzniesiona w miejscu pierwotnie wybranym przez Inwestora. Sporządzamy niezbędne analizy, które służą nie tylko celom urzędowym, ale są także istotną informacją określającą stan hydrogeologiczny konkretnej działki.